AKTUALNOŚCI

Wizja Rynku krowoderskiego

 

(© Bartosz Toboła) Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1018751,krakow-mial-byc-rynek-krowoderski-szykuja-budowe-pawilonu,id,t.html?cookie=1

(© Bartosz Toboła)
Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1018751,krakow-mial-byc-rynek-krowoderski-szykuja-budowe-pawilonu,id,t.html?cookie=1

18 października 2010 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości przy al. Kijowskiej 14 odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały koncepcje stworzenia Rynku Krowoderskiego w miejscu obecnego parkingu przy ul. Królewskiej.

W spotkaniu, poza licznie przybyłymi mieszkańcami, uczestniczyli Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Piast Roman Skrobiszewski, która dzierżawi teren, na którym znajduje się obecny parking, przewodniczący Rady Dzielnicy V Piotr Klimowicz oraz Piotr Bień ze Studia Plan, który zaprezentował kilka wariantów zagospodarowania terenu obecnego parkingu.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piast wynika, że do znalezienia inwestora, który wykona przebudowę placu konieczne jest takie jego zagospodarowanie, by nad podziemnym parkingiem na około 150 samochodów powstało centrum handlowo-usługowe o powierzchni około 3,5 tys. m kw, które zajmie blisko jedną trzecią powierzchni obecnego parkingu naziemnego. Pozostała część pełniłaby funkcję deptaka i miejsca spotkań dla okolicznych mieszkańców.

 

Rynek Krowoderski 11 (1)

Spośród kilku zaprezentowanych przez Piotra Bienia ze Studia Plan koncepcji, największe poparcie obecnych na spotkaniu zyskała ta z umieszczonym na środku placu dwukondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 3,5 tys. m kw i wjazdem do podziemnego parkingu od strony ul. Nowowiejskiej.

Rynek Krowoderski 2

 

Właśnie takie ogólne wytyczne projektowe mają znaleźć się w uchwale spółdzielni Piast, która będzie stanowić podstawę do rozpisania przetargu na realizację tej inwestycji.

Pozostałe kwestie, takie jak ostateczny wygląd obiektu handlowo-usługowego czy sposób zagospodarowania pozostałej części placu zostaną określona później, po wyłonieniu inwestora.

Już teraz mieszkańcy obecni na spotkaniu wskazywali na to, że na terenie planowanej inwestycji powinno znaleźć się jak najwięcej zieleni.

Rynek Krowoderski 10

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to nowy Rynek Krowoderski może być gotowy w 2015-2016 r.

Wizualizacja: Piotr Bień i Krzysztof Bień Studio Plan


 

 

 1.  KRAKÓW, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane  „Przebudowa budynku MCDN ODN Kraków, ul. Lubelska 23” Znak sprawy: STUDIO PLAN/1/2009 Kraków 27.07.2009 r.

  „Przebudowa budynku MCDN ODN Kraków, ul. Lubelska 23”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  30- 003 Kraków, ul. Lubelska 23
  tel. 12/623-76-46, fax.12/623-77-41
  www.mcdn.edu.pl

  Nazwa i adres Inwestora Zastępczego, który prowadzi postępowanie w imieniu Zamawiającego:

  BIURO ARCHITEKTONICZNE „STUDIO PLAN” – PIOTR BIEŃ, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 80/7; 30-074 KRAKÓW
  www.studioplan.eu

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa budynku MCDN ODN Kraków, ul. Lubelska 23”
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont pomieszczeń w budynku MCDN ODN Kraków, ul. Lubelska 23. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załącznik nr 5 do SIWZ oraz przedmiary robót załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiące jej integralną część
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45200000-9, 45300000-0
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009r.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
  III.2) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 p.z.p.
  III.2.1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  III.2.2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. dysponować będzie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej i posiadającym aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kierownikiem br. sanitarnej posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i posiadającym aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  III.2.3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  III.2.4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp
  Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
  Stwierdzenie spełniania w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy, metodą spełnia/nie spełnia. Powyższe potwierdza się poprzez załączenie do oferty następujących dokumentów:

  III.3) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  III.3.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ),
  III.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  III.3.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  III.3.4. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach, o których mowa w punkcie 3 SIWZ (Załącznik 3 do SIWZ),
  III.3.5. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby lub osób posiadających uprawnienia, o których mowa w punkcie 3 SIWZ, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4.4, Wykonawca wskazał osobę lub osoby, którymi będzie dysponował,
  III.3.6. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wykazane
  w wykazie, posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w punkcie 3.2 SIWZ,
  III.3.7. polisę w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., 4.3. składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
  Dokumenty, o których mowa w pkt 4.8. lit a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.8. lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.8. lit. a, b, c zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność oświadczenia oceniana będzie analogicznie jak w zakresie dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.1, w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania, oraz dokument, o którym mowa w pkt 4.2 powinien złożyć każdy z Wykonawców. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  Dokumenty z punktów 4.2), 4.3), 4.5), 4.6) 4.7), 4.8) zostaną złożone jako oryginały, albo kopie poświadczone napisem „za zgodność z oryginałem”, datą poświadczenia i podpisem przez osoby składające ofertę, na każdej stronie dokumentu.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.studioplan.eu; www.mcdn.edu.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej PIAST ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 67, 30-074 KRAKÓW, p.6, Pani Barbara Gruszczyńska – Frey, w godz. 10 – 14 do 5 dni po złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę. Cena 100 zł (w tym 22% VAT) płatne gotówką.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30 – 003 Kraków, pok. 5 w terminie do dnia 17.08.2009 r. godz. 10.00,
  IV.3.5) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie zamierza korzystać z wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień uzupełniających.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.